ALLMÄNNA VILLKOR - FÖRETAG

1. BAKGRUND
1.1. Dessa Allmänna Villkor utgör en del av det avtal
som kunden har ingått med Expressa
Utbildningscenter AB (”Expressa”).
1.2. Expressa äger rätt att utan förvarning ändra
innehållet i dessa Allmänna Villkor utan
kontraherande parts godkännande. Det är
kundens ansvar att hålla sig uppdaterad med vid
var tid tillämpliga Allmänna Villkor. De ändrade
allmänna villkoren är bindande för parterna då de
publiceras på Expressas hemsida/skickas till
kunden.
2. ALLMÄNT OM TJÄNSTEN
2.1. Expressa är ett godkänt och auktoriserat
utbildningsföretag enligt Utbildningsföretagens
regler och riktlinjer. Expressa levererar
distansutbildningar inom olika ämnesområden
(Tjänsten).
2.2. Köpeavtal avseende Tjänsten ingås, varvid
kunden är bunden av detsamma, när kunden ger
in en ansökan genom Expressas hemsida
(www.expressas.se).
3. PRISER
3.1. Priset för Tjänsten framgår av avtalet mellan
parterna. Priserna på Expressas hemsida
uppdateras kontinuerligt och anges för företag exklusive
moms i lokal valuta.
4. BETALNING
4.1. Betalning av Tjänsten sker via faktura
med förfallodatum på dagen för kursstarten,
dock senast 30 dagar efter fakturadatumet.
5. FÖLJDER VID DRÖJSMÅL MED BETALNING
5.1. Vid utebliven betalning skall kunden ersätta
Expressa för påminnelseavgift (f.n. 60 kr). Erläggs
betalning ej därefter utgår kostnader för inkassoåtgärder
enligt gällande lag och förordning.
5.2. Om kunden är i dröjsmål med mer än trettio (30)
dagar med betalning enligt punkten 4, har Expressa rätt
att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.
5.3. För det fall avtalet upphör enligt punkt 6.2 förfaller
samtliga utestående betalningar och delbetalningar till
omedelbar betalning.
6.
ÅNGERRÄTT
6.1. Kund som är konsument har rätt att ångra ett köp
inom fjorton (14) dagar från den dag då avtalet
ingåtts.
7. BYTE OCH ÖVERLÅTELSE AV TJÄNST
7.1. Kund har möjlighet att byta val av utbildning i mån
av plats (Senast 12 månader efter start).
7.2. Kund har möjlighet att överlåta sin studieplats till
en tredje man efter godkännande från Expressa (Senast 12 månader efter start).
Överlåtelse av studieplats fråntar inte överlåtande
kunds betalningsansvar för det fall att den
övertagande kunden ej fullföljer sin
betalningsskyldighet.
8. REKLAMATION
8.1.Uppstår fel i Tjänsten skall den reklameras utan
dröjsmål, dock senast inom sju (7) dagar från
upptäckten.
9. PÅFÖLJDER VID FEL OCH STÖRNINGAR
9.1. Expressa åtar sig att inom två (2) veckor efter att
kunden framfört reklamation enligt punkten 10
avhjälpa fel som omfattas av Expressas felansvar.
Vid ett sådant avhjälpande har Expressa rätt att
välja hur ett avhjälpande skall genomföras.

9.2.Har avhjälpande inte skett inom tid som anges i
punkten ovan äger kunden rätt till prisavdrag med
ett belopp som motsvarar kostnaden för felets
avhjälpande, prisavdraget får dock maximalt
uppgå till ett belopp motsvarande det totala priset
för Tjänsten.
10. ANSVARSBEGRÄNSNING
10.1. Expressa skall inte i något fall ansvara för direkta
eller indirekta skador, inkluderat, men inte
begränsat till, utebliven vinst, förlorat anseende
eller avbrott i näringsverksamhet.
Ansvarsbegränsningen föreligger dock ej om
Expressa har förfarit grovt vårdslöst eller orsakat
skadan uppsåtligen.
10.2.Om Expressa, oaktat vad som anges ovan, skulle
anses ansvariga, är ansvaret begränsat till ett
belopp motsvarande fem (5) gånger vid tidpunkten
gällande prisbasbelopp enligt
socialförsäkringsbalken (2010:110).
11. MEDDELANDEN
11.1.Samtliga meddelanden enligt avtalet ska levereras
med brev, rekommenderat brev eller e-post till
behörig kontaktperson, till den adress som part
angivit i avtalet eller den adress som part, med
iakttagande av bestämmelserna i denna punkt,
meddelat den andra parten. Meddelande ska
anses ha kommit den andra parten till handa om
det:
a) avsänts med brev, fem (5) dagar efter
avsändandet,
b) avsänts med rekommenderat brev, vid
avsändandet, eller
c) avsänts med e-post, då e-posten har
kommit till mottagarens e-postadress,
under förutsättning att den mottagande
parten behörigen bekräftat ankomsten
av meddelandet.
12. FORCE MAJEURE
12.1.Om part förhindras att fullgöra sina förpliktelser
enligt Avtalet på grund av omständighet som part
inte råder över, såsom blixtnedslag, eldsvåda,
strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av
större omfattning, rekvisition, beslag,
myndighetsbestämmelser och upplopp samt fel
eller försening i tjänster eller produkter från
underleverantör på grund av omständigheter som
här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som
medför framflyttning av tidpunkt för prestation och
befrielse från eventuellt skadestånd och andra
påföljder.
13. BESTÄMMELSERS OGILTIGHET
13.1.Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav
befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet
i dess helhet är ogiltigt utan i den mån ogiltigheten
väsentligen påverkar parts utbyte av eller
prestation enligt avtalet, ska skälig jämkning i
avtalet ske.
14. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
14.1. Expressa registrerar och behandlar
personuppgifter i enlighet med
Personuppgiftslagen (1998:204). Begreppet
”personuppgift” innebär information som direkt
eller indirekt kan hänföras till en person. De
personuppgifter som kan komma att behandlas är
personuppgifter, inklusive känsliga
personuppgifter, som kund lämnar i samband med
ingåendet av avtal eller av annan anledning.
Personuppgifterna behandlas av Expressa för
administration av avtal, som underlag för
affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling
samt för riskhantering. Personuppgifterna kan
också användas för marknadsföringsändamål.
Behandling av personuppgifter kan ske hos andra
bolag som Expressa samarbetar med.
Samarbetspartners har inte tillstånd att använda
kundens personuppgifter för andra syften än
Expressas.
15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST
15.1.På Avtalet ska svensk lag gälla. Tvist med
anledning av Avtalet ska avgöras i allmän domstol
med Göteborgs tingsrätt som första instans.