Gäller följande utbildningar:

  • Beroendepedagog
  • Integrationspedagog
  • Resurspedagog
  • Ungdomskonsulent
  • Äldrepedagog

Certifiering

När studenten har fått godkänt på samtliga delar i sin utbildning blir den diplomerad.

Om deltagaren efter diplomering vill fördjupa sina kunskaper och är i behov av verksamhetsförlagd erfarenhet kan den välja att bli certifierad. En certifiering hos Expressa innebär en kunskapskontroll av studentens empiriska och teoretiska kunskaper genom en verksamhetsförlagd praktik och examinationsuppgift.

Certifiering som tillval väljs under pågående utbildning eller max 6 månader efter slutförd diplomutbildning.

Praktik

Praktik är en spännande erfarenhet som ger möjlighet att använda de kunskaper man har fått med sig under utbildningens gång. Här kan man testa, analysera och reflektera kring den teoretiska delen i utbildningen.

För att välja praktikplats vill vi att man som student hos oss på Expressa funderar över sina intresseområden och att utifrån det väljer en praktikplats där man kan tänka sig att arbeta efter avslutad utbildning. När studenten har hittat en intressant arbetsplats tar studenten själv kontakt med ansvarig person på arbetsplatsen. Viktigt att tänka på är att praktikplatsen måste kunna erbjuda dig som student kvalificerade arbetsuppgifter utifrån de teoretiska kunskapersom du har tillgodogjort dig under din utbildning.

För att praktikplatsen ska bli godkänd behöver studenten lämna in en skriftlig motivering av valet av praktikplats, samt ett praktikplatsavtal som har undertecknats av oss på Expressa Utbildningscenter, av studenten och av handledaren på den utvalda praktikplatsen. I avtalet ska praktikens längd, arbetstider, arbetsuppgifter och kontaktuppgifter till handledaren anges. Handledare på arbetsplatsen ska i slutet av praktikperioden skicka in en skriftlig utvärdering av hela praktikperioden.

Våra studenter är försäkrade av oss under sin praktiktid.

Praktikperiodens omfattning

Omfattningen av den verksamhetsförlagda praktiken är 160 timmar. Vi rekommenderar att praktiken sker efter att man redovisat det 12:e och sista delmomentet på sin utbildning, men möjlighet finns att påbörja praktiken lite tidigare om man behöver fördela timmarna över en längre period. Observera att examinationsuppgiften enbart kan lämnas in i slutet av utbildningen, oavsett när du slutför din praktikperiod.

Examination

Syftet med examinationsuppgiften är att studenten ska kunna fördjupa sina teoretiska kunskaper i kombination med den empiri som den möter under sin praktikperiod. Praktiken examineras genom inlämning av en praktikrapport och analys. Examinationsuppgiften innebär alltså att studenten ska integrera litteratur/teori med de erfarenheter den får från sina verksamhetsförlagda studier. Förutom den skriftliga inlämningen måste studenten även hålla en muntlig redovisning av examinationsuppgiften via videosamtal.

Validering av praktik

Om studenten har tidigare empirisk erfarenhet inom det specifika arbetsområdet som utbildningen berör, kan studenten validera praktikdelen i sin utbildning. Studenten behöver med hjälp av arbetsplatsen intyga att 160 praktiktimmar har utförts. Examinering och certifiering genomförs efter att vi på Expressa fått detta intyg.

Efter godkänd rapport och redovisning erhåller studenten ett certifieringsbevis.

Pris för certifiering: 1900 kr.

För ansökan om certifiering, tryck här: Ansökan certifiering