Gäller följande utbildningar:

  • Beroendepedagog
  • Integrationspedagog
  • Resurspedagog
  • Ungdomskonsulent
  • Äldrepedagog

Certifiering

När studenten har fått godkänt på samtliga delar i sin utbildning blir den diplomerad.

Om deltagaren efter diplomering vill fördjupa sina kunskaper och är i behov av verksamhetsförlagd erfarenhet kan den ansöka om att bli certifierad. En certifiering hos Expressa  innebär en kunskapskontroll av studentens empiriska och teoretiska kunskaper genom en verksamhetsförlagd praktik och examinationsuppgift.

Observera att anmälan till certifiering kan endast göras efter avslutad diplomutbildning.

 

Praktik

Praktik är en spännande erfarenhet som ger möjlighet att använda de kunskaper man har fått med sig under utbildningens gång. Här kan man testa, analysera och reflektera kring den teoretiska delen i utbildningen.

För att välja praktikplats vill vi att man som student hos oss på Expressa funderar över sina intresseområden och att utifrån det väljer en praktikplats där man kan tänka sig att arbeta efter avslutad utbildning. När studenten har hittat en intressant arbetsplats tar studenten själv kontakt med ansvarig person på arbetsplatsen. Viktigt att tänka på är att praktikplatsen måste kunna erbjuda dig som student kvalificerade arbetsuppgifter utifrån de teoretiska kunskapersom du har tillgodogjort dig under din utbildning.

För att praktikplatsen ska bli godkänd behöver studenten lämna in en skriftlig motivering av valet av praktikplats, samt ett praktikplatsavtal som har undertecknats av oss på Expressa Utbildningscenter, av studenten och av handledaren på den utvalda praktikplatsen. I avtalet ska praktikens längd, arbetstider, arbetsuppgifter och kontaktuppgifter till handledaren anges. Handledare på arbetsplatsen ska i slutet av praktikperioden skicka in en skriftlig utvärdering av hela praktikperioden.

Våra studenter är försäkrade av oss under sin praktiktid.

Praktikperiodens omfattning

Omfattningen av den verksamhetsförlagda praktiken är 160 timmar. Hur dessa timmar fördelas bestämmer studenten tillsammans med handledaren på praktikplatsen.

Examination

Syftet med examinationsuppgiften är att studenten ska kunna fördjupa sina teoretiska kunskaper i kombination med den empiri som den möter under sin praktikperiod. Praktiken examineras genom inlämning av dels slutbedömning från praktikplatsen och dels examinationsuppgift. Examinationsuppgiften innebär   att studenten ska integrera litteratur/teori med de erfarenheter den får från sina verksamhetsförlagda studier.

Validering av praktik

Om studenten har tidigare empirisk erfarenhet inom det specifika arbetsområdet som utbildningen berör, kan studenten validera praktikdelen i sin utbildning. Studenten behöver med hjälp av arbetsplatsen intyga att 160 arbetstimmar har utförts. Examinering och certifiering genomförs efter att vi på Expressa fått detta intyg.

 

Efter godkänd examinationsuppgift erhåller studenten ett certifieringsbevis.

 

Anmälan till certifiering