Expressa Utbildningscenter AB, org.nr 556940–4436, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som insamlas när du besöker vår hemsida för en anmälan eller vid kontakt. När du fyller i anmälningsformuläret ombes du tillhandahålla uppgifter som föranleder att du som person kan identifieras.

Våra användares integritets- och dataskydd är mycket viktigt för oss och vi har därför vidtagit såväl tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda din integritet. Den information som du tillhandahåller oss kommer därför att behandlas och skyddas i enlighet med tillämplig lag och denna integritetspolicy. Du kan alltid kontakta oss angående frågor om integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@expressa.se.

Genom att fylla i dina uppgifter vid en anmälan eller via kontaktformuläret accepterar du vår behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Du godkänner även att vi använder elektroniska kommunikationsmedel för att skicka information till dig. Innan du anger dina uppgifter är det därför viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn. Det är frivilligt för dig att lämna personuppgifter till oss, men det är samtidigt nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter vid en anmälan eller för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig.

 

CENTRALA BEGREPP

Personuppgifter innebär information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende utgöra personuppgifter. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring. Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter och som är ytterst ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Webbsidan, anmälningsformuläret och kontaktformuläret har utformats för att minimera mängden personuppgifter som behandlas och vi kommer enbart att efterfråga personuppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden om du har anmält dig till en utbildning eller kontaktat oss via kontaktformuläret. Insamling av personuppgifter sker när du besöker webbplatsen och fyller i formulären som berör anmälan eller kontakt. Uppgifter som insamlas kan vara följande:
1. Person- och kontaktinformation, såsom exempelvis namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Dessa uppgifter inhämtas när du anmäler dig till en utbildning eller fyller i kontaktformuläret. Person- och kontaktinformation är nödvändiga uppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt åtagande mot dig när du använder våra tjänster.
2. Enhetsinformation, såsom exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning. Informationen används endast i analytiskt syfte och aldrig på individnivå, den används heller aldrig tillsammans med annan data som kan kopplas till en unik person.
3. Geografisk information, din geografiska placering. Informationen används endast i analytiskt syfte och aldrig på individnivå, den används heller aldrig tillsammans med annan data som gör att informationen kan kopplas till en unik person.

Personuppgifter om barn
Webbplatsen riktar sig inte till personer under 13 år och vi kommer inte medvetet att inhämta personuppgifter om personer under 13 år.
Andras Personuppgifter
Du har enbart rätt att tillhandahålla information om dig själv och inte om någon annan person.

 

VAD GÖR VI MED INSAMLADE PERSONUPPGIFTER?

All data om dig används för att genomföra våra åtaganden mot dig. Genom att godkänna denna integritetspolicy, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
1. tillhandahålla våra utbildningstjänster
2. kommunicera med dig
3. fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
4. tillgodose dig med nyhetsbrev eller andra periodiska meddelanden (om du inte vill motta sådan kommunikation vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@expressa.se)
5. analysera användande och efterfrågan för att förbättra och vidareutveckla våra tjänster
6. förebygga, begränsa och utreda missbruk av webbplatsen och våra tjänster Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att övervaka och lagra den trafik och de kommunikationer som sker via webbplatsen i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

 

VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Vi kommer som huvudregel inte att utlämna dina personuppgifter till tredje part men om så skulle ske genomförs utlämnandet i enlighet med denna integritetspolicy. Vi vidtar lämpliga och rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med adekvat skyddsnivå när den har överförts till eller delats med tredje part.
1. Leverantörer och underleverantörer: Vi kan komma att utlämna dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer i syfte att kontakta dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser mot dig, tillhandahålla webbplatsen eller fullgöra våra kontraktuella skyldigheter gentemot dig för andra syften som framgår i denna integritetspolicy. Dessa leverantörer består av: Visma, Binero och Quiculum. Var och en av våra leverantörer har en säker hantering av personuppgifter.
2. Myndigheter: Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter som du godkänt att vi får lämna sådan information till, eller som vi enligt lag måste lämna ut information till.
3. Avyttring: Om vi säljer eller köper en verksamhet eller tillgångar, eller väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av tredje part, kan vi komma att lämna dina uppgifter till en sådan köpare. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part, som enligt denna integritetspolicy inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

 

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter lagras i vårt datasystem endast så länge som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Som policy raderar vi alla personuppgifter 24 månader efter att du senast använt våra tjänster. Användande av tjänster innefattar användandet av lärplattformen och kontakt med handledaren.

 

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära registerutdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att få information om i vilket syfte dina personuppgifter behandlas och justera icke-komplett eller felaktig information om dig. Du har även rätt att begära att vi upphör med att behandla dina personuppgifter för det fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Om det inte finns legala skyldigheter för oss, som hindrar radering av datan, kommer vi på din begäran att radera samtliga icke-nödvändiga personuppgifter och referenser till dig i vår databas. Om du vill radera, justera eller erhålla information om lagrade personuppgifter eller nyttja din rätt till dataportabilitet kontaktar du oss via epost till info@expressa.se och anger vad du har för önskemål.

 

KONTAKT

Expressa Utbildningscenter AB (556940–4436) med sitt säte på Östra Hamngatan 17, Göteborg är personuppgiftsansvarig och ansvarar således för behandling av dina personuppgifter enligt ovan och är föremål för svensk dataskyddslagstiftning. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du annars har frågor angående integritets- och dataskydd kan du nå oss på info@expressa.se.