Kvalitetsarbete och policy Expressa Utbildningscenter

Expressa Utbildningscenter är ett godkänt och auktoriserat utbildningsföretag. Vi är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Läs mer om branschorganisationen Almega – Utbildningsföretagen här 

Om Almega Utbildningsföretagen 

Almega Utbildningsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling för arbetslivet och ett stöd för den som utbildar andra. Almega Utbildningsföretagen auktoriserar utbildningsföretag, arbetar för att förbättra för medlemsföretagen och för hög kvalitet och sunda affärsmetoder.

Trygghet för dig som ska köpa utbildning

Almega Utbildningsföretagen arbetar för en seriös utbildningsbransch där utbildningsleverantörerna erbjuder tjänster med god kvalitet och yrkesskicklighet. Du som utbildningsköpare kan känna trygghet i att anlita medlemsföretag eftersom de alla är auktoriserade enligt högt ställda kvalitetskriterier.

Utbildnings­företagen är den enda bransch­organisationen som auktoriserar svenska utbildnings­företag. Auktorisationen är en garanti för kvalitet och etik inom vuxen­utbildningen – och en trygghet för dig som ska gå eller köpa en utbildning.

Våra kunder ska känna trygghet i att vi tillhandahåller relevanta utbildningar av hög kvalitet, samt att vi levererar det vi lovar. För att uppnå detta arbetar vi kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet, med fokus på nedanstående områden.

Kvalitetsarbete och auktorisation
Kvalitetsarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och alla medarbetare har kvalitetsansvar även om VD har övergripande ansvar. Expressa Utbildningscenter strävar efter att ha kvalitetsauktorisationer samt medlemskap i för verksamheten relevanta branschorganisationer.

Kompetent personal
Alla Expressa Utbildningscenters handledare ska ha en högre eftergymnasial examen inom för utbildningarna relevant ämnesområde, samt tidigare pedagogisk erfarenhet. Vid nyrekrytering ska dessa kompetenser uppfyllas för att anställning ska bli aktuellt, och kompetensutveckling ska vara en naturlig del av företagets verksamhet.

Arbetsklimat
Expressa Utbildningscenter strävar efter att vara en stressfri arbetsplats, där varje medarbetares potential tillåts komma fram. Arbetsuppgifter fördelas utifrån arbetsbörda, och stort utrymme ska finnas för nya idéer och initiativ. Medarbetarnas upplevelser diskuteras under medarbetarsamtal men även i löpande dialog med VD, vilken ansvarar för att missnöje fångas upp och åtgärdsförslag arbetas fram.

Relevanta utbildningar
Expressa Utbildningscenter ska leverera relevanta utbildningar inom det beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga fältet. För att kunna genomföra detta krävs att vi genom omvärldsbevakning håller oss uppdaterade om arbetsmarknadens behov, och anpassar våra utbildningar efter detta.

Kontinuerlig kursutveckling
Arbetet med att utveckla och förbättra våra utbildningar ska bedrivas kontinuerligt. Förutom att alla kursplaner årligen revideras för att eventuellt anpassas till nyutkommen kurslitteratur så är vårt mål att under 2022 fokusera mer på egenskrivet material i digital form.

Individanpassad handledning
Vi strävar efter att varje student ska känna att den får den handledning och det stöd denne behöver för att fullfölja sina studier. För att mäta kundnöjdheten med detta använder vi oss av utvärderingsformulär från Studentum.se. Vi avser även införa egna utvärderingsenkäter för att under 2022 få ett bättre svarsunderlag för vårt vidare kvalitetsarbete, samt för att kunna upptäcka och åtgärda kvalitetsbrister.

Snabb respons
Vårt mål är att återkoppling till student ska ske inom en arbetsdag samt att rättning av inlämning ska vara studenten tillhanda inom två arbetsdagar. Handledaren ansvarar för att detta uppfylls, samt för att avvikelser skrivs ned för senare utvärdering.

Upptäckt och hantering av kvalitetsrisker
För att säkerställa kvalitet måste vi ha en beredskap för så väl hur vi identifierar som åtgärdar risker. På arbetsplatsträffar diskuteras psykosociala samt fysiska risker kopplade till arbetsmiljö och arbetsklimat, liksom under enskilda medarbetarsamtal. De tekniska system som används i verksamheten utvärderas kontinuerligt utifrån hur de överensstämmer med verksamhetens behov samt våra kunders nöjdhet, vilket gör att vi har god beredskap för att kunna upptäcka och åtgärda kvalitetsrisker kopplade till dessa system.
Alla är ansvariga för att rapportera upptäckta risker till ledningen, och VD ansvarar för att identifierade risker åtgärdas snarast möjligt.

Göteborg 2022-01-05
Leila Dadgar, kvalitetsansvarig